Selle asemel, et hakata uurima, kuidas taotlust ettevalmistada, koostada ja esitada, on kasulikum pöörduda patendivoliniku poole.

Asi ei ole nii lihtne, kui pealt näha paistab. Milleks peaksite võtma kanda vastutust asjades, millest te eriti midagi ei tea või milleks ei jätku aega?

Õigem on esitada tellimus patendivolinikule. Patendivolinik annab nõu, esitab taotluse ja tegeleb taotlusega kuni lõpliku otsuse tegemiseni selle registreeritavuse kohta. Patendivolinik peab teie taotluse toimikut, hoiab teid kursis menetluse käiguga, edastab teile taotluse dokumendid, Patendiameti teated ja esindab teid Patendiametis.

Lisaks selle jälgib patendivolinik Patendiameti otsuseid. Juhul, kui leiab, et Patendiameti otsus rikub teie õigusi, siis informeerib teid. Patendivolinik analüüsib olukorda, osutab võimalikele valikuile ja võimalikele tagajärgedele. Lõpliku otsuse jätab alati teie teha.

Juhul, kui olete otsustanud oma õigusi kaitsta, esitab patendivolinik hoiatuskirja või, vastulause hoiatuskirjale, vaidlusavalduse, kaebuse või hagi ning esindab teid Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis või kohtus. Samuti esindab teid tööstusomandiõiguste kaitsmisel Tolliametis või kolmandate isikute ees.

Patendivolinik tunneb tööstusomandiõiguskaitse teooriat ja praktikat, ning oskab seda siduda vastava seadusega. Patendivoliniku abi kasutades saavad teie õigused paremini kaitstud.

Patendivoliniku abi tasub end ära ka rahaliselt. Õige valiku ja ennetava tegevuse tõttu on võimalik teil vältida hilisemaid lisakulutusi. Pealegi tuleb silmaspidada, et õiguskaitse saanud objektid on jõus pikemat aega. Näiteks kaubamärk on jõus kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevast ja kümme aastat pärast registrisse kandmist. Tehtud kulutused katavad väga pikka perioodi ning lähtudes sellest ei ole patendivoliniku teenus sugugi kallis.

Pärast kaubamärgi või mõne muu tööstusomandiõiguskaitse objekti registrisse kandmist ja tunnistuse väljaandmist peab patendivolinik silma peal kehtivuse õigeaegsel pikendamisel ja informeerib teid tähtaja saabumisest ning vormistab teie nõusolekul kehtivuse pikendamise taotluse ja tasub vastava lõivu.

Samuti annab patendivolinik teile abi tööstusomandi litsentsilepingute, õiguste loovutamise või õiguste võõrandamise lepingute koostamiseks.

Patendivolinik osutab abinõudele, mis võimaldavad tõsta kaubamärgi kaitsevõimet ja kaitseulatust. Teeb vajaduse korral ettepanekuid registreeringute tegemiseks teistes riikides või rahvusvaheliseks registreerimiseks.

Patendivolinik annab nõu, mida võiksite teha veel oma õiguste paremaks kaitseks.

Patendivolinikuga on mugav arveldada. Tellimuskirja ja volikirja olemasolul tasub patendivolinik esmalt ise kõik vajaliku lõivud. Patendivolinik esitab teile arve pärast ametliku teate kättesaamist taotluse menetlusse võtmise kohta või mõne muu toimingu tegemise kohta. Arvele on lisatud tööaruanne, taotlusdokumendid, Patendiameti teade. Arvel on kaubamärgi ja taotluse täpne nimetus, eraldi on märgitud tasutud riigilõiv, kokkulepitud teenustasu ja käibemaks.

Patendivolinik on nõus vajaduse korral ka ise Teie juurde tulema.

Kui leiate, et abi kuluks ära, pöörduge julgesti!